İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Sözleşme Formları


İSTANBUL TABİP ODASI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ YETKİ BELGESİ İÇİN İZLENECEK YOL

KESİN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER :

1. Sözleşme :

 İşyeri hekimi ve işveren tarafından imzalanan sözleşme Tabip Odası’nın sözleşme örneğine uygun hazırlanmalı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

 Sözleşmede belirtilen ücret Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretinin altında olamaz.

 İşyeri hekiminin işyerine ayıracağı süre işçi başına ayda 15 dakika olmak zorundadır.

 İşyeri hekiminin aynı zamanda kamu görevi var ise sözleşmede belirtilen işyeri hekiminin günlük çalışma saatleri, kamu görevini aksatmayacak şekilde belirlenmelidir.

 Uygun şekilde doldurulup işyeri hekimi ve işveren tarafından imzalanan sözleşmenin aslı Tabip Odası’na teslim edilir.

Sözleşme üzerinde karalama, düzeltme yapılmaz.

2. Hekim Tanıtım Formu :

Hekim tarafından gerçeğe uygun olarak doldurulur. Hekim mevcut durumunda olacak değişikliği 15 (onbeş) gün içinde Tabip Odası’na yazılı olarak bildirmek zorundadır. Hekimin mevcut durumu ile ilgili eksik, yanlış bilgi vermesi veya durumundaki

değişikliği 15(onbeş) gün içinde Tabip Odası’na bildirmemesi durumunda verilen işyeri hekimliği yetkisinin iptalini kabul etmiş sayılır.

3. İşyeri Tanıtım Formu :

İşveren yetkilisi tarafından doldurulur. Form Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası arşivinde tutulur. Hiçbir kişi ve kuruluşa verilmez.

4 . SSK Bildirgesi :

İşyerinde çalışan toplam işçi sayısını gösteren işyerine ait son ayki SSK e-bildirgesinin bir örneği belgelere eklenir.

5 . Sertifika :

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen işyeri hekimliği sertifika kurslarından alınan sertifikanın fotokopisi belgelere eklenir.

6. Diğer Belgeler :

Eğer yetki talep edilen işyerinde daha önce bir işyeri hekimi çalışmış ise, hekimin ayrılması ile ilgili işyeri hekiminden ve işyerinden konu ile ilgili alınan yazılar belgelere eklenir.

Hekimin özlük dosyasına eklenmek üzere nüfus cüzdanı,diploma ve varsa uzmanlık belgesi fotokopileri eklenir.

3 nüsha olarak düzenlenen sözleşme evraklarının bir nüshası Tabip Odası’nda, bir nüshası hekimde bir nüshası da firmada muhafaza edilir.

* Sözleşmede belirtilen ücretin % 25’i bir defaya mahsus olarak eğitim, danışmanlık, yayın faaliyetleri için yetki onay ücreti olarak alınır.

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Atama Yönergesi’ne ve İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği yetki kriterlerine göre hazırlanan belgeler İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Bürosu’nca değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na sunulur. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca uygun görülen hekimlere o işyerinde Kesin Çalışma Belgesi verilir.

Bu belgenin Tabip Odası’ndan alındığı tarihten itibaren işyeri hekimliği görevi başlar.

Eğer işyeri hekimi aynı zamanda SSK adına reçete yazma ve 2(iki) güne kadar istirahat verme yetkisi de alacak ise İstanbul Tabip Odası’ndan almış olduğu İşyeri Hekimliği Kesin Çalışma Belgesi ile birlikte SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Fındıklı)’ne başvuru yapar.

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAYANAK

İSTANBUL TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ YETKİ KRİTERLERİ

(02.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)

1 – Kamu Hekimliği :

Kamu kurumları ve kamu iktisadi teşebbüslerinde memur veya sözleşmeli statüde çalışan hekimleri kapsar. Bu statüde çalışan hekimlere,

a) Sadece kamu görevi olan hekimlere en fazla 2(iki) yetki ve en fazla 240 çalışanı olan işyeri

b) Kamu görevi yanında herhangi bir özel görevi olan hekime en fazla 1(bir) işyeri için en fazla 120 çalışanı olan işyeri

için yetki verilir.

2 – Özel Hekimlik :

Özel hastane, poliklinik, muayenehane, estetik merkezi, banka hekimliği, tanı merkezi, görüntüleme merkezi, laboratuar vb. birimlerin herhangi birinde çalışan hekimleri kapsar. Bu statüde çalışan hekimlere,

a) En fazla 2(iki) yetki

b) En fazla 240 çalışanı olan işyeri

c) İki ayrı özel hekimlik görevi olan hekimlere en fazla 1(bir) yetki ve en fazla 120 çalışanı olan işyeri

için yetki verilir.

3- Emekli Hekimler :

a) Sadece emekli hekim olup başka özel bir görevi olmayan 65 yaşın altındaki hekimlere

En fazla 2(iki) yetki ve en fazla 780 çalışanı olan işyeri

b) Emekli hekim olup aynı zamanda özel bir görevi olan ve 65 yaşın altındaki hekimler

En fazla 2(iki) yetki

En fazla 240 çalışanı olan işyeri

için yetki verilir.

c) Sadece emekli hekim olup başka bir özel görevi olmayan ve 65 yaşın üzerindeki hekimlere

En fazla 2(iki) yetki

En fazla 390 çalışanı olan işyeri

d) Emekli hekim olup aynı zamanda özel bir görevi olan ve 65 yaşın üzerindeki hekimlere

En fazla 1 (bir) yetki

En fazla 120 çalışanı olan işyeri

için yetki verilir.

4 – Sadece işyeri hekimliği yapan hekimler

Sadece işyeri hekimliği yapıp başka bir kamu ve özel görevi olmayan hekimlere,

En fazla 2(iki) yetki

En fazla 780 çalışanı olan işyeri

için yetki verilir.

5 – Ortak Sağlık Birimi Yetkileri

Birden fazla işyerinin bir araya gelerek kurdukları sağlık birimlerinin tek yetki şeklinde verilmesidir. Ortak Sağlık Birimi yetkisi için hekimin ve işyerlerinin her birinin ayrı ayrı yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Ortak Sağlık Birimindeki toplam çalışan sayısı yukarıdaki kriterlerde belirtilen hekimlerin çalışma durumuna göre belirlenen sayılardan fazla olamaz.

Ortak Sağlık Birimi Yetki şartları

a) 50 işçinin altında çalışanı olan farklı adreslerdeki işyerleri

b) Aynı binada bulunan ve 50 işçinin üzerinde çalışanı olan işyerleri

c) Aynı işverene ait farklı adreslerde bulunan ve 50 işçinin üzerinde çalışanı olan işyerleri

d) Farklı adreslerde bulunan ve 50 işçinin üzerinde çalışanı olan işyerleri İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunca hekimin durumu ve

işyerlerinin birbirine uzaklığı değerlendirilerek uygun görülmesi halinde,

ortak sağlık birimi şeklinde tek yetki olarak yetkilendirilebilir. Ancak bu durumdaki bir yetkide 50 işçinin üzerinde çalışanı olan işyeri sayısı 3 (üç)

den fazla olamaz.

6 – İstanbul Tabip Odası bölgesinde işyeri hekimliği yapan hekimlerin her yıl Şubat ayı sonuna kadar, güncel ücret bordrosunun bir örneğini ve son aya ait SGK e-bildirgesini İstanbul Tabip Odası’na göndermesi zorunludur.

7 – Hiçbir hekim İstanbul Tabip Odası’nın yetki ve onayı olmadan işyeri hekimliği yapamaz.

8 – İşyeri Hekimliği sertifikası olmayan hekimlere işyeri hekimliği kesin çalışma izni verilmez.

9 – İşyeri hekimliği yetkilendirme işlemleri İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU

SÖZLEŞME

İŞÇİ ( DR) :

ADRESİ :

İŞVEREN :

ADRESİ :

İŞ: İŞYERİ HEKİMLİĞİ

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :BİR YIL

Dr………………………………………………………………….ile………………………………………………………………………. işyeri arasında,

aşağıdaki koşulları taşıyan iş akdi yapılmıştır.

1. “İşyeri Hekiminin Çalışma Şartları ile Görev Yetkileri Hakkındaki Yönetmelik” başta olmak üzere İşçi Sağlığı

ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuatın hekime yüklediği tüm ödevler yerine getirilecektir.

2. A) İş akdi 1 (bir) yıl sürelidir. Ancak her yıl Ocak ayı itibariyle sözleşme yenilenir. İlgili yönetmeliğe ve sözleşme koşullarına uyduğu sürece iş akdi birer yıllık sürelerle uzar

B) Taraflar, sözleşmenin feshi için üç ay önceden yazılı ve gerekçeli olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Aynı bildirimin gerekçeli olarak, Tabip Odası’na da yapılması ve kabul görmesi zorunludur. İşçi sayısının 50’nin altına düşmesi iş akdinin süresinden önce feshine neden olamaz.

C) İşyeri hekimi, işyerine Tabip Odası tarafından yeni, hekim atanıncaya kadar, işyerinin hekimsiz kalmaması için,aynı koşullarda çalışmaya devam eder. Bu durumda, ihbar süresinin bitiminden sonraki çalışma süresi için işyeri hekimine ücreti aynı şartlarla ödenir.

3. İşyeri hekimine ödenecek aylık ücret (net olarak)……………………………………………………… TL’dir. Ancak taraflarca tespit edilen ücret hiçbir şekilde Türk Tabipleri Birliği tarafından belirtilen asgari ücretten aşağı olamaz. İşyerinde işçilere ve sözleşmelilere tanınan her türlü sosyal haklar buna eklenecektir. İşyerinde çalışan işçi sayısı artacak olursa çalışma süresi ve ücrette gerekli değişiklik yapılır. İşçi sayısındaki düşüş sözleşmedeki ücretin düşüşüne neden olamaz.

4. İşveren, işyeri hekiminin iş güvenliğinin ve iş hekimliğine yönelik eğitiminin sağlanması ve sağlıklı çalışması için gerekli olanı yapmak ve bu konudaki koşulları sağlamakla yükümlüdür.

5. İşveren, mevzuatta yer alan İşyeri Sağlık Birimini kurar. İşyeri hekiminin sağlıklı çalışması için işyerinde gerekli tedbirleri alır ve gerekli personeli sağlar.

6. İşyeri hekiminin yılda 1 (bir) ay ücretli izin hakkı vardır. İşyeri hekimi bu iznini iki bölüm halinde de kullanabilir.

7. Taraflar, gerek işçi sağlığı gerekse işyeri hekiminin hakları açısından, Tabip Odası’nın sürekli denetim yetkisini kabul ederler. Bu konuda ilgili mevzuata aykırı bir durum saptandığında, Tabip Odası hekimi uyarır ve gerekli olduğu takdirde, verdiği onayı iptal eder ve işyerine bildirir. İşyeri, Tabip odası’nın bu konudaki uyarıların uymak zorundadır.

8. Aylık çalışma süresi işçi başına ayda 15 dakikadan hesaplanır. Çalışma süresi bu süreden az olamaz. 15 dakikayı geçen anlaşmalarda ücret asgari ücret tarifesine göre saptanır.

9. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda İş Kanunu geçerlidir.

10. Sözleşmeden sonra ve her ücret arttırma döneminden sonraki bordroların bir örneği Tabip Odası’na 3 ay içinde gönderilecektir.

11. İşçi Sayısı :

12. Hekimin Günlük Çalışma Saatleri :

13. Haftalık Çalışma Günleri :

14. Toplam Aylık Çalışma Süresi :

15. Sözleşmenin İmza Tarihi :

16. Taraflar

İŞYERİNİN ÜNVANI / KAŞESİ : İŞYERİ HEKİMİ ADI / SOYADI :

YETKİLİ ADI / SOYADI : DİPLOMA NO. :

İMZASI : İMZASI :

İŞYERİ TANITIM FORMU

İŞYERİNİN TİCARİ ÜNVANI…………………………………………………………………………………………………………………

ADRESİ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

İLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ …………………………………………………………………………………

İŞKOLU………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SSK SİCİL NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÖLGE ÇALIŞMA NO……………………………………………………………………………………………………………………………

TOPLAM DAİMİ İŞÇİ SAYISI KREŞ : A) Var B) Yok

Büro:………………………………………………………….. Üretim:…………………………………………………………

Kadın:………………………………………………………… Erkek:…………………………………………………………..

TOPLAM GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI…………………………………………………………………………………………………………….

TOPLAM ÇIRAK-STAJYER İŞÇİ SAYISI:…………………………………………………………………………………………….

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ:

Kuruluş Tarihi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

İşyeri Hekim(ler)inin Adları:………………………………………………………………………………………………………………………

İşyeri Hemşire(ler(inin Adları:……………………………………………………………………………………………………………………

Diğer Sağlık Personelinin Adları:……………………………………………………………………………………………………………….

İŞYERİ HEKİMİNİN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ:…………………………………………………………………………..

İŞYERİ İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSUNUN

Adı:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesleği:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mezun Olduğu Okul:………………………………………………………………………………………………………………………………..

İŞYERİ SAĞLIK-GÜVENLİK EĞİTİMİ YAPILIYORSA

Sıklığı:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Düzenleyen Kurum:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

İŞLETMEYİ OLUŞTURAN ATÖLYELER:…………………………………………………………………………………………….

Üretimde Kullanılan Başlıca Makinalar Ve Araçlar :

(Varsa) Üretimde Kullanılan Başlıca Kimyasal Madddeler:

Üretimde Kullanılan Başlıca Hammaddeler:

İşyerinde Elde Edilen Başlıca Ürünler:

Not: Formdaki bilgiler Türk Tabipleri Birliği tarafından saklı tutulacaktır.

İşyeri Yetkilisinin

Adı Soyadı

İmzası

HEKİM TANITIM FORMU

İŞYERİ HEKİMİNİN

Adı ve Soyadı………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

T.C. Kimlik No. ………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri ve Yılı:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı:……………………………………………………………………………………………………………………….

Tıpta Uzmanlık Alanı:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Akademik Ünvanı:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ev Adresi:………………………………………………………………………………………………..Tel.:……………………………………

İş Adresi:…………………………………………………………………………………………………Tel.:……………………………………

Muayenehane Adresi :…………………………………………………………………………….Tel.:……………………………………

Üyesi Olduğunuz Tabip Odası ve Üye No:…………………………………………………………………………………………………………

Cep Telefonu :

Elektronik Posta Adresi :

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDEN BAŞKA GÖEVLERİNİZ:

a) Kamu Görevi:

( ) Hastane ( ) Dispanser ( ) Sağlık Ocağı ( ) Belediye ( ) 112 Acil

( ) Kurum Hekimliği ( ) Diğer……………………………………………………………….

b) Özel Kurum:

( ) Muayenehane ( ) Özel Hastane ( ) Özel Poliklinik ( ) Özel Laboratuar

( ) Kreş Hekimi ( ) Okul Hekimi ( ) Sürücü Kursu ( ) Estetik Merkezi

( ) İlaç Firması ( ) Diğer………………………………………………………………..

c) Emekli ( )

İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPMAKTA OLDUĞUNUZ İŞYERLERİNİN İSİM-ADRES VE TELEFONLARI:

1……………………………………………………Tel. :

2……………………………………………………Tel. :

SÜREKLİ EĞİTİM ÖDENTİSİNİN KİM TARAFINDAN ÖDENECEĞİ

( ) İşyeri ( ) Kendisi

BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER VE DERECESİ:………………………………………………………………….………………..

YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BİLİMSEL YAYINLAR……………………………………….…………………………………………….

TÜRKİYE DIŞINDA MESLEKİ FAALİYETİNİZ OLDUYSA, KONUSU VE YERİ…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda yazılı bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurdum.Verdiğim bilgilerde değişiklik olduğu takdirde

on beş (15 ) gün içerisinde İstanbul Tabip Odası’nı bilgilendireceğim. Yanlış bilgi verdiğimin tespit edilmesi yada ………………………………………………………………… işyerine işyeri hekimi olarak atanmama engel bir durumun ortaya çıkması halinde yetkimin iptal edilmesini kabul ediyorum.

Adı Soyadı :

İmzası :__

About aliseydi

İş Güvenliği Uzmani
Bu yazı İş Sağlığı içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Sözleşme Formları için 1 cevap

  1. tekin dedi ki:

    iyi akşamlar başvuru belgesi ya da kurum hekimliği yapabilir diye bir belge var mı mail atabilirmisiniz

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s